<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=878931309665145&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning i enlighet med 10 § av personuppgiftslagen (22.4. 1999/523)

1. Registeransvarig

Lännen Tractors Oy
Hirvikoskentie 242
FI-32210 LOIMAA
Tfn 020 7612 200
info@lannen.com

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar på frågor och respons om registret senast inom två arbetsdagar.

3. Registrets benämning

Marknadsföringsregister av Lännen Tractors Oy

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är att sköta om kundrelationen, att verkställa kundens och Lännen Tractors Oys rättigheter och förpliktelser och att behandla personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen i samband med datanättjänsterna och forskningsverksamheten, att rikta reklam och/eller direktmarknadsföring av Lännen Tractors Oy och/eller dess samarbetspartners baserat på kunddata via Lännen Tractors Oys media och tjänsterna utan att överföra några personuppgifter till tredje man.

5. Datainnehållet i registret

Namn
Företag
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Uppgifter om beställningen

6. Källor som i regel används för registret

Registret sammanställs av uppgifterna i företagets informationssystem, persondata som har tillhandahållits av individer och databaser från kommersiella kundinformationssystem.

7. Regelbunden utlämning av information

Den registeransvarige avslöjar inte kundens personuppgifter till utomstående, såtillvida de finska myndigheterna inte kräver det.

8. Överföring av data utanför EU eller EES

Data överförs inte utanför EU eller EES.

9. Radering av data

Data kan raderas på kundens begäran eller om kundrelationen har upphört. Begäran om radering kan skickas via kontaktformuläret.

10. Principer för skydd av registret

Personuppgifterna hålls konfidentiella. Lännen Tractors Oys datanätverk och hårdvaran, där registret är lagrat, har skyddats med en brandvägg och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.

11. Förbudsrätt

Kunden har rätt att förbjuda den registeransvarige att avslöja och behandla hans/hennes data för direktreklam och övrig marknadsföring.