<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=878931309665145&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

WATERMASTER MULTIFUNKTIONELL AMFIBIEMASKIN SKAPAR RENA, TRYGGA, OCH VÄLFUNGERANDE VATTENMILJÖER

Med färre maskiner och mindre pengar utför den multifunktionella Watermaster flera konventionella maskiners arbete.

VI HAR EN SKYLLDIGHET ATT HÅLLA VÅRA VATTENDRAG I BRA SKICK 

Rena och friska floder och sjöar, säkra kanaler och dammar, trevliga stadsvattendrag och välfungerande vattenområden är viktiga för vårt välbefinnande.

Ändå är många av dessa ytterst viktiga vattenmiljöer i dåligt skick: massiv övergödning, förorening, igenslamning, förödande översvämningar och skadlig akvatisk vegetation orsakar allvarliga problem runt om i världen. Vi behöver aktivt restaurerings-, underhålls- och utvecklingsarbete för att motverka detta. Genom att använda smart och mobil multifunktionell teknik kan vi åstadkomma renare, säkrare och bättre fungerande vattenområden med färre maskiner för lägre kostnader. För detta ändamål utvecklar och levererar vi våra multifunktionella Watermaster amfibiemaskiner.

Watermaster amfibiemaskin
Watermaster
Watermaster

DET ÄR SMART ATT ÅSTADKOMMA MER MED MINDRE INSATSER GENOM ATT ANVÄNDA MOBIL MULTIFUNKTIONELL TEKNIK

Den multifunktionella Watermaster rengör och underhåller vattenområden genom muddring, grävning, avlägsning av skräp och vattenväxter. Watermaster kan själv förflytta sig själv både på land och vatten. Den smidiga multifunktionella maskinen kan enkelt arbeta på svårtillkomliga platser där konventionella maskiner knappast kan manövrera alls. Med en multifunktionell Watermaster behöver du färre maskiner för ditt arbete. Detta är också skonsamt för miljön och sparar tid och pengar.

Watermaster
Watermaster

WATERMASTER FÖRBÄTTRAR VATTENMILJÖER VÄRLDEN ÖVER

Den första Watermastern lanserades 1986 och vi har sedan dess systematiskt utvecklat det utmärkta konceptet. Vi är stolta över att Watermaster i dag hjälper till att hålla floder, sjöar, kanaler och andra grunda vattenområden i gott skick i över 70 länder världen över.


För mer information, gå gärna in på
www.watermaster.fi   

KUVA_7_Watermaster

SE VIDEO